Kovinoplastika Lož d.o.o.

Cesta 19. oktobra 57, Lož
1386 Stari trg pri Ložu

Tel.: +386 (0)1 70 95 100
Fax: +386 (0)1 70 58 466

www.kovinoplastika.si

info@kovinoplastika.si


Prodajni salon ALVEUS

Unec 25, 1381 Rakek

tel:+386 (0)1 70 53 314
fax:+386 (0)1 70 53 319
Mobi: 041 625 697
salon@alveus.si

Urnik Prodajnega salona ALVEUS:

pon - pet : 9 - 16 ure,
vsaka 1. in 3. sobota v mesecu 8 -12 ure

 

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI KOVINOPLASTIKE LOŽ D.O.O


1. Uvodna določba

1.1. Splošni nabavni pogoji Kovinoplastike Lož d.o.o. (v nadaljevanju Pogoji) veljajo za vsak sklenjen posel (materialno poslovanje, storitve) med kupcem (Kovinoplastiko Lož d.o.o) in dobaviteljem. Pogoji dopolnjujejo vsako nabavno pogodbo in naročilo in so osnova za sklepanje pravne podlage za sklepanje poslov med kupcem in dobaviteljem.

1.2. Pogoji so vsem dobaviteljem javno dostopni in so objavljeni na spletni strani kupca (www.kovinoplastika.si ) in veljajo od 1.11.2017 dalje.

1.3. Pogoji veljajo do tedaj, ko je med kupcem in dobaviteljem sklenjena »nabavna pogodba« v kateri so lahko opredeljeni tudi drugačni zapisi. Za posle brez podpisane nabavne pogodbe veljajo splošni nabavni pogoji.

1.4. Splošni nabavni pogoji so napisani v dveh jezikih. V primeru nejasnosti prevlada slovenski jezik.


2. Naročanje in dobava blaga

2.1. Za dobavo blaga se uporablja trgovinska klavzula po paritetah določenih v Incoterms 2010 in so usklajeni med obema partnerjema.

2.2. Kupec posreduje dobavitelju naročilo kot:

a. fiksno naročilo z dokumentom »Naročilnica«,

b. dobavni načrt z delnimi odpoklici.

Veljavna so le pisna naročila oz. dobavni načrti. Spremembe so možne le s pisnim soglasjem kupca.

2.3. Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu dobavil blago v dogovorjenem obsegu, kakovosti, embalaži in roku. Morebitni posebni pogoji so opredeljeni z vsako naročilnico posebej.

2.4. Dobava poteka v skladu z upoštevanjem kupčevih zahtev o dobavi na naslov v skladu s temi pogoji, če ni podpisana veljavna nabavna pogodba z drugačnimi določili. Za dobavljeno blago mora kupec posredovati izjavo o poreklu blaga, praviloma v obliki dolgoročne izjave o poreklu. Dobav brez ustrezne odpremne dokumentacije kupec ne bo prevzel, dobavitelj pa lahko zaradi tega pride v zamudo.

2.5. Izdelki morajo biti ustrezno in varno zapakirani v za transport dogovorjenih enotah. V primeru vračljive embalaže se le-ta vrača na stroške dobavitelja. Dobavitelj mora na zahtevo kupca mora posredovati specificirane podatke o materialu poslane embalaže. Za škodo na izdelkih, do katere bi prišlo zaradi pomanjkljive embalaže, odgovarja dobavitelj.


3. Rok dobave

Roki dobave, ki so navedeni na naročilnici oz. odpoklicu, so za dobavitelja obvezni, razen če se s kupcem naknadno izrecno pisno dogovori drugače. Dobavitelj mora kupca o vsaki spremembi, ki vpliva ali bi lahko vplivala na zamudo pri dobavi obvestiti takoj, ko je izvedel za okoliščine in razloge, ki bodo lahko imeli za posledico zamudo.

 

4. Ekskluziva

Dobavitelj ne sme komunicirati neposredno s končnim kupcem kupca.

V primeru, da kupec pošlje kakršne koli informacije kupčevemu končnemu kupcu, mora biti kupec s tem seznanjen. Brez kupčeve izrecne in pisne odobritve, komunikacije med dobaviteljem in kupčevim končnim kupcem ne sme biti.

V kolikor je ta klavzula kršena s strani dobavitelja, je obvezan kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 150 000 eur.


5. Rok in način plačila

5.1. Dobavitelj je dolžan izstaviti račun za dobavljeno blago najkasneje v enem dnevu po odpremi blaga oz. po opravljeni storitvi ter v skladu z veljavno zakonodajo.

Račun, ki ne bo v skladu z veljavno zakonodajo, predmetno pogodbo, konkretnim naročilom in ki bodo brez navedbe številke kupčevega naročila in brez navedbe vseh podatkov, ki so identični kot podatki na odpremnih dokumentih, bo kupec zavrnil.

5.2. Kupec bo prejeto blago plačal v dogovorjenem roku dni od dneva izstavitve računa v primeru, da so blago in spremna dokumentacija dostavljeni v skladu z določili določenimi v Pogojih oziroma v podpisani nabavni pogodbi.

5.3. V primeru zavrnitve računa začne rok za plačilo teči z dnem razrešitve spornega razmerja ali z dnem prejema nespornega računa

5.4. V primeru reklamacije, obveznost kupca za plačilo reklamiranih izdelkov in storitev miruje do rešitve reklamacije, kupec pa zaradi neplačila ne pride v zamudo.


6. Količinski in kakovostni prevzem

6.1. Kupec bo reklamiral blago, kadar le-to ne izpolnjuje ali le delno izpolnjuje zahteve, opredeljene s standardi kakovosti, zvezki zahtev, tehničnimi specifikacijami, ne ustreza ali delno ustreza referenčnemu vzorcu, ki je usklajen in podpisan obojestransko, ali kadar ne omogoča ustreznega delovanja brez napak.

Preseganje dopustnih meja napak, ki so specifične za nek izdelek, se lahko ugotavlja na osnovi:

- analiz naključnih vzorcev, ki jih opravi kupec sam oziroma drug kupec,

- rutinskih presoj proizvoda,

- analiza reklamiranih izdelkov (Call-Rate),

- reklamacij s trga,

- na drug ustrezen način.

6.2. V primeru reklamacij, ki temeljijo na konceptualnih ali konstrukcijskih napakah, kupec sproži 8D ukrep. Dobavitelj je dolžan v roku 24 ur sporočiti kratkoročne ukrepe za odpravo napak, v roku 7 (sedmih) delovnih dni pa poslati izpolnjen 8D obrazec. Dobavitelj mora v svoje breme in na svojo odgovornost zamenjati izdelke z napakami.

6.3. Sporočilo o primeru reklamacije kupec posreduje s standardnim obrazcem "Reklamacijski zapisnik", in sicer najkasneje v roku 14 dni po prejemu pošiljke oziroma, če gre za skrito napako, najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je napako opazil.

6.4. Kupec ima pravico zahtevati odpravo napak ali dobavo novih brezhibnih izdelkov, kar mora prodajalec realizirati v 24 urah od prejema reklamacije. Če je zaradi dobave izdelkov z napakami ogrožen proizvodni proces in ni časa za odpravo napak ali zamenjavo s strani dobavitelja, ima kupec pravico na stroške dobavitelja sam pristopiti k sortiranju in popravilu izdelkov ali zahtevati znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe. Sortiranje reklamiranih izdelkov zaračuna kupec dobavitelju po 20,00 EUR na uro.

6.5. Dobavitelj mora vzpostaviti in vzdrževati sistem kakovosti v skladu z zahtevami standardov ISO 9000 oziroma IATF 16949, ter sistema ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standardov serije ISO 14000. Dobavitelj mora kupcu dostaviti dokazila o izpolnjevanju te zahteve oziroma akcijski plan realizacije teh zahtev.

6.6. Dobavitelj se obvezuje, da kupcu omogoči občasne vnaprej dogovorjene presoje njegovega sistema zagotavljanja kakovosti. Namen presoje je v medsebojni izmenjavi izkušenj v smislu doseganja, vzdrževanja in izboljševanja kakovosti pogodbenega blaga.

6.7. V primeru kakršnekoli spremembe statusa sistema kakovosti in sistema rokovanja z okoljem je dobavitelj dolžan pismeno obvestiti kupca.


7. Odgovornost zaradi neizpolnjevanja, nepravilnega, nepravočasnega izpolnjevanja obveznosti

7.1. Pri prevzemu se upoštevajo dokumenti dobavitelja in vse medsebojno dogovorjene zahteve. Dobavitelj blaga prevzame vso odgovornost za dobavljeno blago (za vidne in skrite napake) in s tem tudi za kasneje nastalo škodo, ki bi bila posledica neustrezno izdelanega blaga.

7.2. Za vsak ugotovljen odstop od dogovorjenih pogojev, definiranih v dogovorjeni tehnični dokumentaciji, zaračuna kupec pavšalni znesek administrativnih stroškov reklamacije v višini 50 EUR, le-ta pokriva povzročeno stroške, povezane z reklamiranjem blaga. Pavšal se poveča na 100 EUR v primeru, da dobavitelj na prejeto reklamacijo ne posreduje pisnega odgovora na 8D poročilo v 7 (sedmih) delovnih dneh.

7.3. V primeru, da je povzročena škoda in/ali ostali stroški, povezani z reklamiranim blagom ali kakršna koli druga nastala škoda kupcu, večja od navedenih zneskov, se prodajalcu presežek dodatno zaračuna.

7.4. Kupec lahko dobavitelju v primeru zamude pri dobavah zaračuna in zahteva povrnitev celotne škode, ki jo je imel zaradi zastojev v proizvodnji oziroma pri dobavah končnemu kupcu.

7.5. Dobavitelj je dolžan o vsaki pričakovani ali nastali zamudi glede dobave nemudoma obvestiti kupca. Takšno obvestilo kupcu ne izključuje posledic zamude. Če dobavitelj zamuja z dobavami izdelkov in o zamudi ne obvesti kupca pravočasno, ima kupec pravico zaračunati pogodbeno kazen za nepravočasno dobavljeno blago. Dobavitelj mora kupcu povrniti tudi vse ostale stroške, ki so nastali zaradi:

a) odstopov od dogovorjenega potrjenega dobavnega roka, za vsak dan zamude določen odstotek vrednosti blaga,

b) neustrezne izjave o poreklu blaga.


8. Poslovna tajnost in varovanje interesov

8.1. Vsa kupčeva poslovna, tehnična, komercialna, proizvodna in ostala dokumentacija, ki je dana na razpolago dobavitelju, je poslovna skrivnost, ki jo je dobavitelj dolžan varovati pred tretjimi osebami ves čas trajanja te pogodbe in še pet let po prenehanju veljavnosti te pogodbe in je za to materialno in kazensko odgovoren.

8.2. Dobavitelj je dolžan hraniti vso predloženo dokumentacijo, pripomočke in orodja tako, da prepreči kopiranje, tatvino, uničenje, poškodovanje ali kakršen koli drug poseg ter storiti vse potrebno za zaščito lastninskih in drugih interesov kupca.

8.3. V primerih razkritja zaupnih informacij, poškodovanja, uničenja ali izgube je dobavitelj kupcu odgovoren za vso škodo, ki kupcu s tem nastane, poleg tega pa je dolžan kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 15.000 EUR.


9. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz ali v zvezi s to pogodbo skušali reševati na miren način in sporazumno. V primeru, da sporazuma ne bosta mogli doseči, za odločanje o sporu dogovorita pristojnost sodišča v Ljubljani, Slovenija.


Mag. Katarina Kotnik Urbiha

Vodja nabave

Borut Flander

Direktor

   

 

Dokument


pdfSPLOŠNI_NABAVNI_POGOJI_KOVINOPLASTIKE_LOŽ d.o.o.
 


 

 


            
Spletne strani na domeni kovinoplastika.si uporabljajo piškotke za svoje delovanje in analizo. Izberite ali sprejmete ali zavrnete uporabo piškotkov:
Ne strinjam se